Aktualności

Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szkolnym 2017/2018

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

1. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym. 

2. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata piecza zastępczą

5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

  • punkt 4 b-g oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  • punkt 4 a, 4f - oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia o których mowa w punkcie 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

7. Określa się lokalne kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych
formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 15 pkt.;

2) kandydat w latach poprzednich był uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;

3) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;

4) rodzeństwo kandydata było uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 5 pkt.;

5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną - 3 pkt.;

8. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych
w pkt. 7, które przedkłada rodzic/opiekun prawny, osoba pełnoletnia:

1) kryterium określone w pkt. 1 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, publikacje, dyplomy, medale, puchary itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających uczestnictwo.

2) kryterium określone w pkt. 2,3,4 dokumentuje się złożeniem oświadczenia zawierającego klauzulę
o treści "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3) kryterium określone w pkt. 5 potwierdza się poprzez udokumentowanie korzystania z pomocy społecznej w formie zaświadczenia z OPS-u.

9. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy
po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

10. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).

11. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

12. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
lub pełnoletniego kandydata.

14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

 

 

HARMONOGRAM NABORU NA ZAJĘCIA MDK

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

                                                                                                                             

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć

do 15.06

---------------------------

2.

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na zajęcia oraz przyjmowanie wniosków  kandydatów wraz z załącznikami ustawowymi

16.06 - 27.06

21.08 - 25.08

3.

Organizacja badań uzdolnień kierunkowych dla kandydatów

28.06 - 30.06

28.08 - 29.08

4.

Ogłoszenie wyników badań uzdolnień kierunkowych oraz weryfikacja ilości wolnych miejsc

03.07

30.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.07

30.08

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.07

31.08

7.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

                                                                                                                                                             Świętochłowice, 16.06.2017 r.


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza
nabór w postępowaniu podstawowym
na wolne miejsca na zajęcia w roku szkolnym 2017 / 2018

Lp.

Koło

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC

1

Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

12

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

7

starsza
(młodzież od 13 lat)

1

2

Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

10

starsza
(młodzież od 12 lat)

2

3

Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

4

starsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

1

4

Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 10-13 lat)

4

starsza
(młodzież od 14 lat)

7

5

Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

4

starsza
(młodzież od 13 lat)

16

6

Teatralne

(dzieci w wieku 8-14 lat)

5

7

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 15 lat)

15

8

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

(dzieci od 7 lat)

13

9

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(dzieci od 7 lat)

2

10

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(dzieci od 7 lat)

2

11

Instrumentalne – nauka gry na pianinie

(dzieci od 7 lat)

1

12

Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

7

starsza
(młodzież od 14 lat)

9

13

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(Dzieci od 10 lat)

5

14

Zespół fletowy

(Dzieci w wieku 7-14 lat)

12

15

Modelarskie

młodsza – ORIGAMI
(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

starsza
(dzieci od 10 lat)

10

 
Informujemy, że ze względów organizacyjnych, na zajęcia:

- Zespół taneczny APLAUZ - gr. młodsza
- Zespół taneczny APLAUZ - gr. starsza
- Formacja taneczna CHEERLEADERKI
- Zespół fletowy
- Zespół artystyczny MELOMANIACY

zostaną przeprowadzone badania uzdolnień kierunkowych bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów.