Aktualności

Badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych - Koło instrumentalne - gitara

B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   I   P R E D Y S P O Z Y C J I   K I E R U N K O W Y C H  
Koło instrumentalne - gitara
27.03.2018 r. (wtorek), godz. 17:00
Kryteria oceny kandydata:

- predyspozycje muzyczne (słuch muzyczny, poczucie rytmu)
- umiejętność powtórzenia dźwięku głosem
- badanie predyspozycji manualnych

AKTUALIZACJA: Informujemy, że badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych na Koło instrumentalne - gitara, zostanie przeprowadzone dopiero po Świętach Wielkanocnych. O dokładnym terminie badania poinformujemy wkrótce.