Rekrutacja na zajęcia MDK - rok szk. 2014/2015

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie z dniem 18.01.2014 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz.7) przekazuję informację na temat zasad rekrutacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach, w roku szkolnym 2014/2015.

Dyrekcja

Młodzieżowego Domu Kultury

w ŚwiętochłowicachZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1.Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.

2. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki  punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria  (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a)   wielodzietność rodziny kandydata

b)   niepełnosprawność kandydata

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)   objęcie kandydata piecza zastępczą

5. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

6. W przypadku pojawienia się większej grupy kandydatów o równorzędnych wynikach uzyskanych w I etapie rekrutacji aniżeli pozostała ilość wolnych miejsc naborowych, na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki (5 pkt.)

b) kandydat odnosi znaczące sukcesy w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć koła do którego chce zostać przyjęty (1-15 pkt.)

c) kandydat jest uczestnikiem innych zajęć placówki (5 pkt.)

d) kandydat działa na rzecz innych (potwierdzony wolontariat) (1-5 pkt.)

7. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

 • punkt 4 b-g    oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • punkt 4 a, 4f punkt 6a, 6c oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • punkt 6b, 6d kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia o których mowa w punkcie 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).
10. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.
11. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
13. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
14. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.                                                                                                                        
15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

Pobierz kartę zgłoszeniową na zajęcia (Zał nr 1)(Zał. nr 2)

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA

MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

REKRUTACJA  PODSTAWOWA

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa 
w zajęciach przez dotychczasowych wychowanków

czerwiec 2014

2

Składanie wniosków wraz z załącznikami

25.08.2014 – 29.08.2014

3

Prace komisji rekrutacyjnej

01.09.2014 – 05.09.2014

4

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji

05.09.2014

  

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE  NA  WOLNE  MIEJSCA

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie wniosków wraz z załącznikami

22.09.2014 – 26.09.2014

2

Prace komisji rekrutacyjnej

29.09.2014 – 03.10.2014

3

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji

03.10.2014

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór na wolne miejsca 
na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015:

w  REKRUTACJI  PODSTAWOWEJ:

Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 

30

2

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna

8

młodsza

2

3

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

 

7

4

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 

1

5

Solfeż (nauka czytania nut głosem)

 

2

6

Wokalne

 

7

7

Taneczne

przedszkolna

9

młodsza (SP)

9

starsza (gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

14

Zespół taneczny MDK „Aplauz”

13

8

Plastyczne

przedszkolna

10

młodsza (SP)

21

starsza (gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

10

9

„Akademia Kreatywności”

młodsza (kl. I - III SP)

9

starsza (kl. IV - VI SP)

9

10

Musicalowe „Melomaniacy”

 

4

11

Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

 

4


 


 Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór na wolne miejsca 
na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015:

w  POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:


Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 

28

2

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna

2

młodsza

5

3

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 

3

4

Solfeż (nauka czytania nut głosem)

 

2

5

Wokalne

 

4

6

Taneczne

przedszkolna

2

młodsza (SP)

4

starsza 
(gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

14

7

Plastyczne

przedszkolna

5

młodsza (I-V kl. SP)

6

starsza 
(VI kl. SP, gimnaz., szkoły ponadgimn.)

2

8

„Akademia Kreatywności”

młodsza (kl. I - III SP)

6

9

Musicalowe „Melomaniacy”

 

5

10

Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

 

3

11

Instrumentalne – nauka gry na pianinie

 

1

12

Instrumentalne – nauka gry na flecie

 

2

 


Rekrutacja na zajęcia

Zasady naboru uczestników zajęć

Karta zgłoszenia na zajęcia

Ogłoszenie naboru

Rekrutacja na zajęcia MDK - rok szk. 2015/2016

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

1. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym. 

2. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata piecza zastępczą

5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

 • punkt 4 b-g oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • punkt 4 a, 4f punkt 6a, 6c oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
 • punkt 6b, 6d kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.


Oświadczenia o których mowa w punkcie 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

7. Określa się lokalne kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
1) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych
formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 15 pkt.;
2) kandydat w latach poprzednich był uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;
3) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;
4) rodzeństwo kandydata było uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 5 pkt.;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną - 3 pkt.;

8. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych w pkt. 7, które przedkłada rodzic/opiekun prawny, osoba pełnoletnia:
1) kryterium określone w pkt. 1 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, publikacje, dyplomy, medale, puchary itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających uczestnictwo.
2) kryterium określone w pkt. 2,3,4 dokumentuje się złożeniem oświadczenia zawierającego klauzulę o treści "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
3) kryterium określone w pkt. 5 potwierdza się poprzez udokumentowanie korzystania z pomocy społecznej w formie zaświadczenia z OPS-u.

9. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

10. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).

11. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

12. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

14. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

Pobierz kartę zgłoszeniową na zajęcia Załącznik nr 1Załącznik nr 2

Harmonogram naboru na zajęcia MDK 
w roku szkolnym 2015/2016


Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć

do 12.06

---------------------------

2.

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na zajęcia oraz przyjmowanie wniosków  kandydatów wraz z załącznikami ustawowymi

15.06 - 26.06

17.08 - 21.08

3.

Organizacja badań uzdolnień kierunkowych dla kandydatów

29.06 - 30.06

24.08 - 25.08

4.

Ogłoszenie wyników badań uzdolnień kierunkowych oraz weryfikacja ilości wolnych miejsc

01.07

26.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.07

27.08

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

03.07

28.08

7.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór na wolne miejsca 
na zajęcia w roku szkolnym 2015 / 2016 

Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

 „Artystyczna Akademia Skrzata”

dzieci w wieku 5-6 lat

12

 2 

 „Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna  (5-latki)

9

młodsza  (kl. I-III Szk. Podst.)

 4

 Instrumentalne – nauka gry na gitarze

początkująca

9

zaawansowana

11

 Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

Dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

2

 Instrumentalne – nauka gry na pianinie

(I-VI kl. SP)

3

 Instrumentalne – nauka gry na flecie

(I-VI kl. SP)

4

 Taneczne

przedszkolna  (5-latki)

9

 8 

 Zespół taneczny APLAUZ 

Dzieci i młodzież w wieku 8- 18 lat

11

 9 

 Plastyczne

przedszkolna  (5-latki)

10

młodsza  (I-V kl. Szk. Podst.)

8

starsza  
(VI kl. Szk.Podst., gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

 3

10 

 „Akademia Kreatywności”

młodsza  (kl. I - III Szk. Podst.)

16

11 

 Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

Dzieci w wieku II – VI kl. SP

5

12 

 Wokalne

Młodsza (I-VI kl. SP)

5

Starsza (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

4

13 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

Młodzież od 13 roku życia

8

Jeśli jakieś Koło zajęciowe (lub jego grupa wiekowa) nie zostało uwzględnione w tabeli, jest to równoznaczne 
z brakiem wolnych miejsc na to Koło.

KARTY ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE MDK LUB DO POBRANIA TUTAJ


 


 

P R Z E B I E G   R E K R U T A C J I  
NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


26.06.2015 r.

Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016, informujemy, że w dniu 29.06.2015 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędzie się BADANIE UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na Koło plastyczne - grupa młodsza, tj.:

- Łukowska Ewa
- Kaczmarczyk Laura
- Majer Wiktoria
- Chrobok Liliana
- Chrobok Oliwia
- Makuła Sara
- Bomba Zofia
- Drozd Bartłomiej
- Drozd Mikołaj
- Kukla Ewelina.


B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H
Kryteria oceny kandydata na zajęcia Koła plastycznego - grupa młodsza:

1. Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami malarskimi
2. Znajomość technik malarskich i rysunkowych
3. Świadome wykorzystanie technik malarskich w określonym zadaniu
4. Umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów
5. Umiejętność pracy w grupie
6. Kreatywność i ekspresja twórcza
7. Prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kandydaci, którzy złożyli karty zgłoszenia na pozostałe Koła zajęć, na które był prowadzony nabór, zostali przyjęci. Imienna lista osób zostanie opublikowana w terminie wskazanym w harmonogramie naboru.

 
01.07.2015 r.

W y n i k i  badania uzdolnień kierunkowych
na Koło plastyczne - gr. młodsza w roku szk. 2015/2016
przeprowadzonego w dniu 29.06.2015 r.

Osoby zakwalifikowane na zajęcia Koła plastycznego - gr. młodsza:

 1. KACZMARCZYK   LAURA                 
 2. CHROBOK   OLIWIA             
 3. ŁUKOWSKA   EWA               
 4. CHROBOK   LILIANA
 5. MAJER   WIKTORIA  

   03.07.2015 r.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA MDK
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Koło „Gimnastyka buzi i języka” – gr. przedszkolna

Koło „Gimnastyka buzi i języka” – gr. młodsza

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Dynak Katarzyna

1  

  Kaczmarczyk Igor

2  

  Nowak Katarzyna

 2  

  Drozd Mikołaj

 

 

3  

  Kiwic Hanna


Koło wokalne – gr. młodsza

Koło wokalne – gr. starsza

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Korytko Paulina

1  

  Porowiec Alicja

2  

  Andruszczuk Kinga

2  

  Drabek Julia

3  

  Gładych Paulina

3  

  Pasternok Kamil

4  

  Knich Kinga

 

 

5  

 Tomasik Julia

 

 


Koło plastyczne – gr. przedszkolna

Koło plastyczne – gr. starsza

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Nowak Katarzyna

1  

  Łysikowska Kamila

 

Koło plastyczne – gr. młodsza

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

1  

  Łukowska Ewa

1  

  Szafranek Zuzanna

2  

  Kaczmarczyk Laura

2  

  Chrobok Liliana

3  

  Majer Wiktoria

3  

  Makuła Sara

4  

  Chrobok Liliana

4  

  Gabor Julia

5  

  Chrobok Oliwia

5  

  Drożdż Wiktor

6  

  Makuła Sara

6  

  Bomba Zofia

7  

  Bomba Zofia

 

 

8  

  Drozd Bartłomiej

 

 

9  

  Drozd Mikołaj

 

 

10  

  Kukla Ewelina

 

 


 

Koło taneczne – gr. przedszkolna

Koło „Artystyczna Akademia Skrzata”

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Dynak Katarzyna

1  

  Dynak Aleksandra

 2  

  Zięba Katarzyna

2  

  Nowak Katarzyna

3  

  Nowak Katarzyna

3  

  Knich Filip

  
 

Koło instrumentalne – nauka gry na pianinie

Koło instrumentalne – nauka gry na flecie

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Wieczorek Julia

1  

  Dylong Zuzanna

2  

  Łukasiak Julia

2  

  Dylong Judyta

3  

  Andruszczuk Kinga

3  

  Bomba Zofia

 

Koło teatralne

Zespół artystyczny MELOMANIACY

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Korytko Paulina

1  

  Porowiec Alicja

2  

  Święty Paulina

 

 

3  

  Drozd Bartłomiej

 

 

4  

  Drozd Mikołaj

 

 

 

Koło instrumentalne – nauka gry na gitarze
– gr. początkująca

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Kaczmarczyk Laura

2  

  Piontek Małgorzata

3  

  Chrobok Oliwia

4  

  Gabor Julia

5  

  Drożdż Wiktor

6  

  Święty Amelia

7  

  Drozd Mikołaj

 
 

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH NA ZAJĘCIA MDK 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Brak
  

 

03.07.2015 r.

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH NA ZAJĘCIA MDK 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Koło „Gimnastyka buzi i języka” – gr. przedszkolna

Koło „Gimnastyka buzi i języka” – gr. młodsza

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

  Dynak Katarzyna

  Kaczmarczyk Igor

  Nowak Katarzyna

  Drozd Mikołaj

 

 

  Kiwic Hanna


Koło wokalne – gr. młodsza

Koło wokalne – gr. starsza

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Korytko Paulina

1  

  Porowiec Alicja

2  

  Andruszczuk Kinga

2  

  Drabek Julia

3  

  Gładych Paulina

3  

  Pasternok Kamil

4  

  Knich Kinga

 

 

5  

  Tomasik Julia

 

 


Koło plastyczne – gr. przedszkolna

Koło plastyczne – gr. starsza

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Nowak Katarzyna

1  

  Łysikowska Kamila


Koło plastyczne – gr. młodsza

Koło „Akademia Kreatywności” – gr. młodsza

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

1  

  Kaczmarczyk Laura

1  

  Szafranek Zuzanna

2  

  Chrobok Oliwia

2  

  Chrobok Liliana

3  

  Łukowska Ewa

 3  

  Makuła Sara

4  

  Chrobok Liliana

4  

  Gabor Julia

5  

  Majer Wiktoria

5  

  Drożdż Wiktor

 

 

6  

  Bomba Zofia


Koło taneczne – gr. przedszkolna

Koło „Artystyczna Akademia Skrzata”

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Dynak Katarzyna

1  

  Dynak Aleksandra

2  

  Zięba Katarzyna

2  

  Nowak Katarzyna

3  

  Nowak Katarzyna

3  

  Knich Filip

 

 

Koło instrumentalne – nauka gry na pianinie

Koło instrumentalne – nauka gry na flecie

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Wieczorek Julia

1  

  Dylong Zuzanna

2  

  Łukasiak Julia

2  

  Dylong Judyta

3  

  Andruszczuk Kinga

3  

  Bomba Zofia

 

 

Koło teatralne

Zespół artystyczny MELOMANIACY

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

L.P.

Nazwisko i imię kandydata

1  

  Korytko Paulina

1  

  Porowiec Alicja

2  

  Święty Paulina

 

 

3  

  Drozd Bartłomiej

 

 

4  

  Drozd Mikołaj

 

 

 

Koło instrumentalne – nauka gry na gitarze 
– gr. początkująca

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

1  

  Kaczmarczyk Laura

2  

  Piontek Małgorzata

3  

  Chrobok Oliwia

4  

  Gabor Julia

5  

  Drożdż Wiktor

6  

  Święty Amelia

7  

  Drozd Mikołaj

 

 

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZOSTALI PRZYJĘCI NA ZAJĘCIA MDK 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Koło plastyczne – gr. młodsza

L.P.

Nazwisko i Imię kandydata

1  

  Makuła Sara

2  

  Bomba Zofia

3  

  Drozd Bartłomiej

4  

  Drozd Mikołaj

5  

  Kukla Ewelina

 


 
12.08.2015 r.
 


Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór w postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca 
na zajęcia w roku szkolnym 2015 / 2016 


Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 (Dzieci w wieku 5-6 lat)

9

2

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna  (5-latki)

7

młodsza  (dzieci w wieku kl. I-III Szk. Podst.)

1

3

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

początkująca;

(dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

2

 zaawansowana;

(dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

11

4

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

(dzieci ze Szkół Podst. oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

2

5

Instrumentalne – nauka gry na flecie

(dzieci w wieku I-VI kl. SP)

1

6

Taneczne

przedszkolna  (5-latki)

6

7

Zespół taneczny APLAUZ

(dzieci i młodzież w wieku 9- 18 lat)

11

8

Plastyczne

przedszkolna  (5-latki)

9

młodsza  (dzieci w wieku I-V kl. Szk. Podst.)

3

starsza 
(VI kl. Szk.Podst., gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

2

9

„Akademia Kreatywności”

młodsza (dzieci w wieku I - III kl. Szk.Podst.)

10

10

Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

(dzieci w wieku II – VI kl. SP)

1

11

Wokalne

Starsza (młodzież ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych)

1

12

Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 13 roku życia)

7

Jeśli jakieś Koło zajęciowe (lub jego grupa wiekowa) nie zostało uwzględnione w tabeli, jest to równoznaczne 
z brakiem wolnych miejsc na to Koło.

Karty zgłoszenia (wraz z załącznikami) kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w dniach od 17 do 21 sierpnia. Przypominamy, że nie decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmowane będą wszystkie karty, które w tym czasie wpłyną. Formularze  można pobrać ze strony www.mdksw.pl oraz dostępne są w sekretariacie placówki.

KARTY ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE MDK LUB DO POBRANIA TUTAJ
21.08.2015 r.


 

Szanowni Państwo, po przeanalizowaniu złożonych kart zgłoszeń podczas prowadzonej rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym na zajęcia MDK w roku szkolnym 2015/2016, informujemy, że w dniu 25.08.2015 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbędą się BADANIA UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH dla kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia na:

- Koło plastyczne - gr. młodsza

- Koło "Gimnastyka buzi i języka" - gr. młodsza

- Koło instrumentalne - nauka gry na gitarze - gr. początkująca.


Ponadto wszystkich kandydatów, którzy złożyli karty zgłoszenia do Zespołu tanecznego APLAUZ, zapraszamy na spotkanie z Komisją rektutacyjną w dniu 25.08.2015 r. o godzinie 17:00.

 


 

1. B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H
Kryteria oceny kandydata na zajęcia Koła plastycznego - grupa młodsza
25.08.2015 r. godz. 16:00:

1. Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami malarskimi
2. Znajomość technik malarskich i rysunkowych
3. Świadome wykorzystanie technik malarskich w określonym zadaniu
4. Umiejętność rozpoznawania i odwzorowywania proporcji i kształtów przedmiotów
5. Umiejętność pracy w grupie
6. Kreatywność i ekspresja twórcza
7. Prawidłowe stosowanie środków wyrazu plastycznego

 

2. B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H
Kryteria oceny kandydata na zajęcia Koła "Gimnastyka buzi i języka" - grupa młodsza
25.08.2015 r. godz. 16:00:

1. Wiek dziecka
2. Złożoność wady wymowy


3. B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H
Kryteria oceny kandydata na zajęcia Koła instrumentalnego - nauka gry na gitarze - grupa początkująca
25.08.2015 r. godz. 16:00:

W ramach naboru na zajęcia koła gitarowego w grupie początkującej brane pod uwagę będą następujące predyspozycje:
1. Poczucie rytmu (wyklaskiwanie różnorodnych przykładów)
2. Zdolności manualne (badanie ruchliwości i sprawności dłoni)
Przypominamy, że w zajęciach instrumentalnych mogą uczestniczyć wychowankowie posiadający własny instrument.


4. B A D A N I E   U Z D O L N I E Ń   K I E R U N K O W Y C H
Kryteria oceny kandydata na zajęcia Zespołu tanecznego APLAUZ
25.08.2015 r. godz. 17:00:

Każdy kandydat prezentuje fragment choreografii - czas trwania: max. 1,5 minuty

Każdy członek komisji rekrutacyjnej będzie przyznawał od 1 do 10 punktów na karcie ocen przy każdym z kryteriów:

1.Choreografia / stopień trudności choreografii
2.Technika tańca
3. Wyraz sceniczny
4. Poczucie rytmu
5. Oryginalność i pomysłowość

Podkłady muzyczne prosimy przynieść na płycie CD lub pendrive w dniu castingu o g. 16:45

UWAGA!
- Na salę kandydaci wchodzą bez opiekunów.
- W castingu mogą brać udział duety i grupy max. do 5 osób.
- Komisja rekrutacyjna zezwala na wykonanie tylko takich elementów akrobatycznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia kandydata.
- Do zespołu przechodzą kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągną min.125/150pkt.

Niedostosowanie się do ww. wymogów dyskwalifikuje kandydata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -