Rekrutacja na zajęcia MDK 2014

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie z dniem 18.01.2014 roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014, poz.7) przekazuję informację na temat zasad rekrutacji w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach, w roku szkolnym 2014/2015.

Dyrekcja

Młodzieżowego Domu Kultury

w ŚwiętochłowicachZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

1.Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym.

2. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

3. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki  punktów 2 i 3 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria  (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a)   wielodzietność rodziny kandydata

b)   niepełnosprawność kandydata

c)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)   objęcie kandydata piecza zastępczą

5. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

6. W przypadku pojawienia się większej grupy kandydatów o równorzędnych wynikach uzyskanych w I etapie rekrutacji aniżeli pozostała ilość wolnych miejsc naborowych, na drugim etapie brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki (5 pkt.)

b) kandydat odnosi znaczące sukcesy w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć koła do którego chce zostać przyjęty (1-15 pkt.)

c) kandydat jest uczestnikiem innych zajęć placówki (5 pkt.)

d) kandydat działa na rzecz innych (potwierdzony wolontariat) (1-5 pkt.)

7. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 3-6.

8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

  • punkt 4 b-g    oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  • punkt 4 a, 4f punkt 6a, 6c oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  • punkt 6b, 6d kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia o których mowa w punkcie 8 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

9. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).
10. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.
11. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
13. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
14. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.                                                                                                                        
15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

Pobierz kartę zgłoszeniową na zajęcia (Zał nr 1)(Zał. nr 2)

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ZAJĘCIA

MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

REKRUTACJA  PODSTAWOWA

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa
w zajęciach przez dotychczasowych wychowanków

czerwiec 2014

2

Składanie wniosków wraz z załącznikami

25.08.2014 – 29.08.2014

3

Prace komisji rekrutacyjnej

01.09.2014 – 05.09.2014

4

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji

05.09.2014

  

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE  NA  WOLNE  MIEJSCA

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1

Składanie wniosków wraz z załącznikami

22.09.2014 – 26.09.2014

2

Prace komisji rekrutacyjnej

29.09.2014 – 03.10.2014

3

Podanie do publicznej wiadomości wyników rekrutacji

03.10.2014

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór na wolne miejsca
na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015:

w  REKRUTACJI  PODSTAWOWEJ:

Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 

30

2

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna

8

młodsza

2

3

Instrumentalne – nauka gry na gitarze

 

7

4

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 

1

5

Solfeż (nauka czytania nut głosem)

 

2

6

Wokalne

 

7

7

Taneczne

przedszkolna

9

młodsza (SP)

9

starsza (gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

14

Zespół taneczny MDK „Aplauz”

13

8

Plastyczne

przedszkolna

10

młodsza (SP)

21

starsza (gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

10

9

„Akademia Kreatywności”

młodsza (kl. I - III SP)

9

starsza (kl. IV - VI SP)

9

10

Musicalowe „Melomaniacy”

 

4

11

Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

 

4


 


 Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach 
ogłasza nabór na wolne miejsca 
na zajęcia w roku szkolnym 2014/2015:

w  POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:


Lp.

Koło

Grupa

Wolne miejsca

1

„Artystyczna Akademia Skrzata”

 

28

2

„Gimnastyka buzi i języka”

przedszkolna

2

młodsza

5

3

Instrumentalne – nauka gry na skrzypcach

 

3

4

Solfeż (nauka czytania nut głosem)

 

2

5

Wokalne

 

4

6

Taneczne

przedszkolna

2

młodsza (SP)

4

starsza
(gimnazjum, szkoły ponadgimn.)

14

7

Plastyczne

przedszkolna

5

młodsza (I-V kl. SP)

6

starsza
(VI kl. SP, gimnaz., szkoły ponadgimn.)

2

8

„Akademia Kreatywności”

młodsza (kl. I - III SP)

6

9

Musicalowe „Melomaniacy”

 

5

10

Teatralne (Dziecięcy teatr PAPLA)

 

3

11

Instrumentalne – nauka gry na pianinie

 

1

12

Instrumentalne – nauka gry na flecie

 

2