Zajęcia - oferta

  • Drukuj

O F E R T A  ZAJĘĆ  MDK  
W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 

Grupa/
kategoria wiekowa uczestników

O  p  i  s     z  a  j  ę  ć


KOŁO TANECZNE

Grupa przedszkolna
dzieci od 5-6 lat

Zajęcia dla najmłodszych będą obejmowały przede wszystkim zabawę poprzez taniec, a także gry ruchowe, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające przy muzyce, rozluźniające i koncentrujące uwagę oraz gry i zabawy taneczne. Podczas zajęć dzieci poprawią koordynację ruchową i pamięć taneczno-ruchową.

Grupa młodsza I
dzieci od 7-9 lat

W trakcie tych zajęć dzieci i młodzież poznają różne techniki taneczne (jazz, dancehall, funk oraz dance), jak również dance aerobic, czyli taniec połączony z gimnastyką. Zajęcia taneczne mają na celu doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni, korygowanie postawy, rozwijanie płynności ruchów, gracji i wdzięku oraz budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne możliwości.

Grupa młodsza II dzieci od 10-12 lat

Grupa starsza
młodzież od 13 lat


ZESPÓŁ TANECZNY APLAUZ

Grupa młodsza
dzieci od 10-13 lat

Grupa na zajęciach poznawać będzie formy taneczne, które w późniejszym czasie będą prezentowane podczas występów. Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych przedsięwzięciach artystycznych, co wpłynie na rozwój umiejętności prezentowania przez uczestników swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. 

Grupa starsza
młodzież od 14 lat


FORMACJA TANECZNA CHEERLEADERKI

 

dzieci od 10 lat

Na zajęciach uczestniczy poznają zorganizowane, dynamiczne układy składające się
z elementów gimnastyki, tańca, aerobiku i akrobatyki z wykorzystaniem różnych atrybutów, np. pompony, wstążki, piłki... Zadaniem zespołu będzie udział w organizowanych imprezach sportowych i artystycznych.


KOŁO PLASTYCZNE

 

Zajęcia adresowane są do dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje zainteresowania plastyczne w różnych dziedzinach sztuki. Mają za zadanie pobudzić do twórczego myślenia i kreatywności. Celem tych zajęć jest rozwijanie swoich pasji poprzez poznawanie różnorodnych technik oraz świadome stosowanie ich w pracy twórczej. Mogą mieć również działanie terapeutyczne, pozwalające na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości i zagłębienie się w świat fantazji i wyobraźni.

Grupa przedszkolna
dzieci od 5-6 lat

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez poznawanie prostych technik plastycznych i stosowanie ich w pracy twórczej.

Grupa młodsza
dzieci od 7-11 lat

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

Poznanie zasad kompozycji, rozwijanie i utrwalanie wizji artystycznych za pomocą świadomego doboru właściwej techniki plastycznej do realizacji założonych zadań.

Grupa starsza
młodzież od 12 lat

RPRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI”

Grupa młodsza
dzieci od 7-9 lat

Podczas zajęć pobudzana będzie wyobraźnia twórcza dzieci poprzez rękodzieło artystyczne (filcowanie, decoupage, quilling) oraz tworzone będą małe formy rzeźbiarskie (rzeźby, płaskorzeźby/ tworzenie form przestrzennych z papieru i tektury). Samodzielne projektowanie i tworzenie oryginalnych przedmiotów. Poznanie różnorodnych technik sztuki użytkowej.

Grupa starsza

dzieci od 10-14 lat


KOŁO „AKADEMIA KREATYWNOŚCI" – CERAMIKA

Grupa młodsza
dzieci od 9-13 lat

Projektowanie oraz samodzielne wykonywanie przedmiotów artystycznych i użytkowych z mas plastycznych. Wykonywanie oraz utrwalanie wyrobów z gliny. Podstawy garncarstwa i rzeźby.

Grupa starsza
młodzież od 14 lat


MUZYKUJĄCE BRZDĄCE

Dzieci
w wieku 5-6 lat

Zajęcia umuzykalniające, oparte są w głównej mierze na śpiewie, który jest najbardziej naturalną formą muzykowania z maluchami. Podczas zajęć wykorzystywane są także inne formy wspólnego muzykowania, tj.: ruch przy muzyce, granie na prostych instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, zabawy z piosenką, elementy relaksacji i muzykoterapii. Celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci poprzez różnorodne zabawy muzyczne, a także otoczenie młodego człowieka wartościową i atrakcyjną muzyką.


ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY MELOMANIACY

Młodzież od 13 lat

Podczas zajęć pracujemy zarówno indywidualnie jak i zespołowo nad prawidłową techniką wokalną, dykcją czy umiejętnością śpiewu w wielogłosie. Ważnym elementem zajęć jest praca z nagłośnieniem i mikrofonem. Elementy ćwiczeń aktorskich oraz ruchu scenicznego nie są nam obce, ponieważ pomagają osiągnąć pełny wyraz artystyczny tego co przygotowujemy. Zespół MELOMANIACY bierze udział w licznych koncertach, festiwalach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych w regionie.


KOŁO WOKALNE

 Grupa młodsza
 dzieci od 7-12 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-osobowych; uczestnicy będą zajmować się poznawaniem piosenek odpowiednich dla danej grupy wiekowej, ich korektą melodyczną, rytmiczną, pracą nad dykcją. A także rozwojem aparatu głosowego, na ile pozwala skupienie i wyobraźnia młodych uczestników.

Grupa starsza

młodzież od 13 lat

Zajęcia prowadzone są w grupach 2-osobowych; uczestnicy podejmują materiał odpowiedni dla wykształconego juz aparatu wokalnego. Wymagania wzrastają co do pracy nad intonacją, emisją głosu, frazowaniem odpowiednim dla danej stylistyki. Przewidziana praca na scenie, z nagłośnieniem, a przede wszystkim współpraca w grupie.


KOŁO INSTRUMENTALNE – gitara

Dzieci od 7 lat

Zajęcia, prowadzone w grupach dwu- trzy- lub czteroosobowych, umożliwiają naukę gry na gitarze od podstaw lub doskonalenie umiejętności gry na poziomie zaawansowanym. Uczestnik gra na własnym instrumencie.


KOŁO INSTRUMENTALNE – skrzypce

Dzieci od 7 lat

Zajęcia umożliwiają naukę gry na skrzypcach od podstaw, lub pomoc w technice ćwiczenia na tym instrumencie dla osób uczących się już w szkołach muzycznych; warunkiem nauki gry od podstaw jest pomyślny wynik wstępnego przesłuchania (mającego na celu sprawdzenie u potencjalnego ucznia predyspozycji do gry na skrzypcach) oraz zaopatrzenie się we własny instrument.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
pianino


Dzieci od 7 lat

Nauka gry na pianinie od podstaw. Zajęcia odbywają się wg indywidualnie ustalonego grafiku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest nabycie instrumentu do ćwiczeń w domu (pianina lub keyboardu) w pierwszym miesiącu rozpoczęcia nauki gry. W ciągu całego roku szkolnego uczestnicy zajęć mają okazję prezentowania zdobytych umiejętności m.in. podczas koncertów w placówce.


KOŁO INSTRUMENTALNE –
flet

Dzieci od 7 lat

Nauka gry na flecie prostym od podstaw. Uczestnicy poznają tajniki gry na flecie prostym (sopranino, sopranowym, altowym, tenorowym oraz poprzecznym). W pierwszym roku nauki uczeń gra na flecie sopranowym, w kolejnych latach może poszerzyć instrumentarium o kolejne odmiany fletu. Młodzi fleciści mają również okazję do wspólnego muzykowania w wielogłosie, co daje dodatkową satysfakcję z gry. Swoje umiejętności prezentują podczas licznych koncertów i konkursów.


ZESPÓŁ FLETOWY

Dzieci od 7 lat

Grupa muzyczna, realizująca różnorodny repertuar od muzyki dawnej, przez przeboje muzyki klasycznej, po współczesne utwory muzyki rozrywkowej. Podczas zajęć pracujemy zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i całym zespołem nad wybranymi utworami w aranżacjach wielogłosowych. Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty, konkursy oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim. Do zespołu fletowego zapraszamy uczniów, którzy posiadają już podstawowe umiejętności gry na dowolnej odmianie fletu podłużnego lub na flecie poprzecznym.


KOŁO ORIGAMI

Dzieci od 7-9 lat

Podczas zajęć wykonywane będą proste formy z papieru. Podstawy sztuki origami. Zajęcia rozwijają motorykę małą dłoni oraz umiejętność pracy w grupie.


KOŁO MODELARSKIE

Dzieci od 10 lat

Zajęcia dedykowane młodzieży zainteresowanej wykonywaniem kartonowych modeli pojazdów i budynków o charakterze historycznym. Zajęcia rozwijają zdolności manualne oraz konstrukcyjne. Pozwalają na poszerzenie wiedzy historycznej oraz zagadnień mechaniki budowanych modeli.


KOŁO GIER PLANSZOWYCH

Dzieci od 7-12 lat

Zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz podstawowe zdolności matematyczne. Kształtują zdolność logicznego myślenia, uczą empatii, zdrowej rywalizacji i szacunku dla przeciwników. Zajęcia będą realizowane we współpracy z Firmą GRANNA, jako Klub Gier Planszowych.


KOŁO „MŁODY PRZYRODNIK”

Dzieci od 7-12 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-krajoznawcze. Rozwijają umiejętność obserwacji oraz rozwiązywania problemów na bazie zajęć terenowych i pracy w grupach. Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w podstawowych pracach ogrodniczych na terenie MDK oraz zapoznają się z bogactwem przyrodniczym najbliższej okolicy oraz dziedzictwem historycznym regionu.


KOŁO SURVIVALOWE

Młodzież od 13 lat

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodą oraz krajoznawstwem. Oprócz wiedzy przyrodniczej rozwijają podstawy turystyki miejskiej i górskiej /wyjazdy/. Zajęcia terenowe wprowadzają uczestników w podstawy topografii oraz orientacji w terenie w oparciu o mapy i plany miast. Rozwijają umiejętność wykorzystywania podstawowego wyposażenia turysty oraz zasobów naturalnego środowiska w celu „przetrwania”. Uczą współpracy w grupie oraz rozwijają ogólną sprawność fizyczną organizmu.


ZESPÓŁ SKRZYPCOWY

Młodzież od 13 lat

Zajęcia kierowane są do skrzypków grających na podstawowym poziomie, którzy chcieliby rozwijać swoją pasję w grze zespołowej stosując nabyte umiejętności w atrakcyjnym repertuarze. Sięgniemy  bowiem zarówno po znane utwory klasyczne jak i po szeroko pojętą muzykę rozrywkową. Podczas zajęć pracować będziemy nad doskonaleniem intonacji i brzmienia oraz nad wspólnym frazowaniem przy zastosowaniu różnorodnych artykulacji. A wszystko po to aby móc bawić się muzyką na scenie

w zespole, gdzie trema rozkłada się na ilość uczestników, a przez to jest jej mniej. Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim.


DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY

Dzieci od 7-13 lat

Zajęcia kierowane są do młodszych wokalistów, którzy pragną doskonalić swą dykcję i emisję głosu w grupie. Podczas zajęć, poprzez zabawę, przeplatać się będą elementy prawidłowej dykcji i emisji, śpiewu z podziałem na głosy, ruchu scenicznego oraz pracy z mikrofonem. Praca przebiegać będzie zarówno w małych grupach poszczególnych głosów, jak i  w postaci indywidualnych konsultacji (w zależności od potrzeb). Zespół jest formą reprezentatywną i angażuje się w koncerty, konkursy oraz inne wydarzenia artystyczne w mieście i poza nim.   


KOŁO MEDIALNE

Młodzież od 13 lat

Podczas zajęć rozwijane będą między innymi dziennikarskie zainteresowania uczestników. Zadaniem Koła medialnego będzie aktywne włączenie się w imprezy odbywające się MDK, a także w wydarzenia kulturalne na terenie miasta i regionu. Uczestnicy spotkają się z różnorodnymi gatunkami dziennikarskiej wypowiedzi szkoląc swój język pisany i mówiony. Uczestnictwo w koncertach, wernisażach itp., a także tworzenie barwnych relacji z wykorzystaniem dostępnych mediów pozwoli rozwinąć zainteresowania reporterskie młodych ludzi.