MDK ogłasza nabór na wolne miejsca na zajęcia w roku szk. 2019/2020 - POSTĘPOWANIE PODSTAWOWE

Świętochłowice, 03.06.2019 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach
ogłasza nabór w   p o s t ę p o w a n i u   p o d s t a w o w y m

na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020


Lp.

Koło:

Grupa/ kategoria wiekowa

ILOŚĆ
WOLNYCH MIEJSC

 Plastyczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

10

starsza
(młodzież od 12 lat)

4

 Akademia Kreatywności

młodsza
(dzieci w wieku 7-9 lat)

5

starsza
(dzieci w wieku 10-14 lat)

4

 Akademia Kreatywności - ceramika

młodsza
(dzieci w wieku 9-13 lat)

3

starsza
(młodzież od 14 lat)

6

 Taneczne

przedszkolna
(dzieci w wieku 5-6 lat)

11

młodsza I
(dzieci w wieku 7-9 lat)

6

młodsza II
(dzieci w wieku 10-12 lat)

8

starsza
(młodzież od 12 lat)

12

 Zespół taneczny APLAUZ

młodsza
(dzieci od 10-13 lat)

12

starsza
(młodzież od 14 lat)

8

 Formacja taneczna CHEERLEADERKI

(dzieci od 10 lat)

13

 Wokalne

młodsza
(dzieci w wieku 7-12 lat)

8

starsza
(młodzież w wieku od 13 lat)

24

 Dziecięcy zespół wokalny               NOWOŚĆ!

(dzieci w wieku 7-12 lat)

12

 9 

 Zespół artystyczny MELOMANIACY

(młodzież od 14 lat)

13

10 

 Instrumentalne – gitara

(dzieci od 7 lat)

30

11 

 Instrumentalne – pianino

(dzieci od 7 lat)

12

12 

 Instrumentalne – flet

(dzieci od 7 lat)

6

13

 Zespół fletowy                       

(dzieci od 7 lat)

2

14

 Zespół skrzypcowy                         NOWOŚĆ!

(młodzież od lat 13)

6

15

 Origami

(dzieci w wieku 7-9 lat)

10

16

 Modelarskie

(dzieci od 10 lat)

11

17

 Gier planszowych

(dzieci w wieku 7-12 lat)

12

18

 "Młody przyrodnik"

(dzieci w wieku 7-12 lat)

10

19

 Koło survivalowe                              NOWOŚĆ!

(młodzież od 13 lat)

12


           
Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza nabór w postępowaniu podstawowym na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020

Przypominamy, że elementem naboru na wszystkie Koła, bez względu na ilość zgłoszonych kandydatów, jest badanie uzdolnień i predyspozycji kierunkowych przeprowadzone przez Komisję rekrutacyjną. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata na zajęcia.

        Karty zgłoszenia kandydatów na uczestników zajęć MDK przyjmowane będą w sekretariacie MDK w terminie 03.06-13.06.2019 r. W procedurze naborowej biorą udział tylko kompletne karty zgłoszenia (uzupełnione wszystkie wymagane pola, wraz z ewentualnymi załącznikami. Karty z wykazanymi kryteriami, ale bez załączników potwierdzających te kryteria, są niekompletne). Nie decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmowane będą wszystkie karty, niezależnie od ilości zgłoszeń. WYJĄTKIEM jest Koło gier planszowych, na które przyjmowani będą kandydaci do limitu wolnych miejsc

Szczegółowe informacje, tj. terminy i godziny spotkań z Komisją rekrutacyjną oraz kryteria oceny kandydata zostaną podane wkrótce. Karta zgłoszenia dostępna jest w sekretariacie MDK.Zasady naboru na zajęcia MDK w roku szkolnym 2019/2020

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
MDK W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (kandydata na zajęcia) na potrzeby dokumentacji placówki, umieszczanie ich na stronie internetowej w procedurze naboru na zajęcia MDK, publiczne udostępnianie informacji o jego osiągnięciach oraz na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych placówki. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu oraz do wycofania zgody.

2. Nabór uczestników jest prowadzony na wolne miejsca kół zainteresowań MDK. Ich ilość stanowi różnica pomiędzy ustalonymi z organem prowadzącym normami uczestników poszczególnych kół zainteresowań, a zebranymi w placówce deklaracjami dotychczasowych uczestników o kontynuacji uczestnictwa w kolejnym roku szkolnym. 

3. Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w obrębie funkcjonujących w danym roku szkolnym kół zainteresowań mają mieszkańcy powiatu świętochłowickiego.

4. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się badania uzdolnień kierunkowych.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki punktów 3 i 4 niż miejsc, na które prowadzono nabór, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają jednakową wartość 5 pkt. za każde) stanowiąc I etap rekrutacji:

a) wielodzietność rodziny kandydata

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g) objęcie kandydata piecza zastępczą

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego złożony do dyrektora placówki (zał. 1).
W procesie rekrutacji rozpatrywane będą wyłącznie kompletne karty zgłoszenia.

7. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata poszczególnych kryteriów:

  • punkt 5 b-g oryginały, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  • punkt 5 a, 5f - oświadczenie rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oświadczenia o których mowa w punkcie 7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Karta zgłoszenia z wykazanymi kryteriami, ale bez załączonych dokumentów, potwierdzających spełnienie wskazanych kryteriów, ze względu na niekompletność, nie zostanie uwzględniona.

8. Kandydaci po I etapie rekrutacji są przyjmowani na zajęcia zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów, od najwyższej do wyczerpania wolnych miejsc naborowych.

9. Określa się lokalne kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 15 pkt.;

2) kandydat w latach poprzednich był uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;

3) rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 10 pkt.;

4) rodzeństwo kandydata było uczestnikiem zajęć placówki, do której składa wniosek - 5 pkt.;

5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną - 3 pkt.;

10. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych
w pkt. 9, które przedkłada rodzic/opiekun prawny, osoba pełnoletnia:

1) kryterium określone w pkt. 1 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, publikacje, dyplomy, medale, puchary itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających uczestnictwo.

2) kryterium określone w pkt. 2,3,4 dokumentuje się złożeniem oświadczenia zawierającego klauzulę o treści "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3) kryterium określone w pkt. 5 potwierdza się poprzez udokumentowanie korzystania
z pomocy społecznej w formie zaświadczenia z OPS-u.

11. Kandydaci zamieszkali poza powiatem świętochłowickim mogą zostać przyjęci na zajęcia gdy po przeprowadzonej rekrutacji (postępowanie podstawowe – czerwiec, postępowanie uzupełniające – sierpień) dla mieszkańców powiatu świętochłowickiego pozostały wolne miejsca naborowe. W takim przypadku dokonuje się naboru zgodnie z procedurą punktów 4-8.

12. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki. Prace komisji reguluje ustalony przez dyrektora harmonogram rekrutacji (zał. 2).

13. Wyniki rekrutacji w postaci list osób przyjętych oraz osób nie przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na terenie placówki. Listy te zawierają adnotację o terminie jej podania do publicznej wiadomości.

14. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, rodzicom kandydatów lub pełnoletnim kandydatom przysługuje prawo do wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
lub pełnoletniego kandydata.

16. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

18. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do postępowania uzupełniającego procedury rekrutacji stosuje się odpowiednio.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Załącznik nr 2

HARMONOGRAM NABORU NA ZAJĘCIA MDK

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                                                    

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania
podstawowego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Przyjmowanie deklaracji na kontynuację zajęć

 20.05 - 30.05

-------------------

2.

Ogłoszenie ilości wolnych miejsc na zajęcia oraz przyjmowanie wniosków  kandydatów wraz z załącznikami ustawowymi

03.06 - 13.06

12.08 - 23.08

3.

Organizacja badań uzdolnień kierunkowych dla kandydatów

17.06 - 26.06

26.08 - 29.08

4.

Ogłoszenie wyników badań uzdolnień kierunkowych oraz weryfikacja ilości wolnych miejsc

27.06

30.08

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28.06

02.09

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.06

02.09

7.

Złożenie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Komisja rekrutacyjna:

W terminie 5 dni od złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rodzic/opiekun prawny/osoba pełnoletnia:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozpatrzenie przez dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor placówki:

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach w roku szkolnym 2019/2020

Przypominamy, że jutro, 30.05.2019 r., upływa termin składania deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach w roku szkolnym 2019/2020. 

W związku z reorganizacją zajęć MDK w nowym roku szkolnym, a także otwarciem nowych Kół, deklaracje kontynuacji udziału   o b e c n y c h    u c z e s t i k ó w   w zajęciach MDK będą przyjmowane wyłącznie na wskazane niżej Koła zajęć. Na pozostałe Koła prowadzone będzie standardowe postępowanie rekrutacyjne, tzn. przyjmowane będą karty zgłoszenia na zajęcia, organizowane spotkania z komisją rekrutacyjną, która przeprowadzać będzie badania uzdolnień i predyspozycji kierunkowych. 

Koła zajęć - Deklaracja kontynuacji

Kategorie wiekowe

Koło taneczne – grupa przedszkolna

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Koło taneczne – grupa młodsza I

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło taneczne – grupa młodsza II

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Koło taneczne – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Zespół taneczny APLAUZ – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Zespół taneczny APLAUZ – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

Zajęcia dla dzieci od 10 lat

Koło plastyczne – grupa przedszkolna

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Koło plastyczne – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Koło plastyczne – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 12 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – grupa starsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-13 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Zespół artystyczny MELOMANIACY

Zajęcia dla młodzieży od 15 lat

Koło instrumentalne – gitara

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Koło instrumentalne – skrzypce

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Zespół fletowy

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Koło modelarskie – grupa młodsza - origami

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło modelarskie – grupa starsza

Zajęcia dla dzieci od 10 lat

Koło "Młody przyrodnik"

Zajęcia dla dzieci 7-12 lat

Karty zgłoszenia na zajęcia dostępne będą w sekretariacie MDK od dnia 03.06.2019 r. i przyjmowane do dnia 13.06.2019 r. Szczegółowe informacje nt. procedury rekrutacyjnej pojawią się na stronie już wkrótce.  Prosimy o regularne zaglądanie na stronę www.mdksw.pl.


Rekrutacja na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020

Szanowni Państwo, informujemy o zbliżającej się procedurze naborowej na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020. Poniżej najważniejsze informacje:

- Kontynuacja udziału w zajęciach
w związku z reorganizacją zajęć MDK w nowym roku szkolnym, a także otwarciem nowych Kół, deklaracje kontynuacji udziału   o b e c n y c h    u c z e s t i k ó w   w zajęciach MDK będą przyjmowane wyłącznie na wskazane niżej Koła zajęć. Na pozostałe Koła prowadzone będzie standardowe postępowanie rekrutacyjne. Deklaracje kontynuacji udziału w zajęciach będą przyjmowane w sekretariacie MDK, w dniach 20.05-30.05.2019 r. w godz. między 9:00-18:00. Druk deklaracji dostępny będzie w sekretariacie MDK.

Koła zajęć - Deklaracja kontynuacji

Kategorie wiekowe

Koło taneczne – grupa przedszkolna

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Koło taneczne – grupa młodsza I

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło taneczne – grupa młodsza II

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-12 lat

Koło taneczne – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 13 lat

Zespół taneczny APLAUZ – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-13 lat

Zespół taneczny APLAUZ – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Formacja taneczna CHEERLEADERKI

Zajęcia dla dzieci od 10 lat

Koło plastyczne – grupa przedszkolna

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat

Koło plastyczne – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat

Koło plastyczne – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 12 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – grupa starsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – grupa młodsza

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-13 lat

Koło „Akademia Kreatywności” – ceramika – grupa starsza

Zajęcia dla młodzieży od 14 lat

Zespół artystyczny MELOMANIACY

Zajęcia dla młodzieży od 15 lat

Koło instrumentalne – gitara

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Koło instrumentalne – skrzypce

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Zespół fletowy

Zajęcia dla dzieci od 7 lat

Koło modelarskie – grupa młodsza - origami

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat

Koło modelarskie – grupa starsza

Zajęcia dla dzieci od 10 lat

Koło "Młody przyrodnik"

Zajęcia dla dzieci 7-12 lat


- Procedura naborowa
w dniach 03.06-28.06.2019 r. prowadzone będzie podstawowe postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na zajęcia MDK w roku szk. 2019/2020. Szczegółowe informacje pojawią się już wkrótce. Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę www.mdksw.pl