Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.mdksw.pl

 

Data publikacji strony internetowej: www.mdksw.pl Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2021 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Budynek Młodzieżowego Domu Kultury znajduje się przy ul. Harcerskiej 1 w Świętochłowicach.
 • Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Harcerskiej. Do wejścia należy kierować się z parkingu znajdującego się przed budynkiem.
 • Budynek MDK jest budowlą jednokondygnacyjną częściowo podpiwniczoną.Pomieszczenia podziemne są przeznaczone wyłącznie dla celów technicznych.
 • W budynku znajdują się toalety wyposażone dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Główne wejście do budynku nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, znajdują się tu bieg schodowy składające się z dwóch stopni. Wejście główne do budynku jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe o szerokości pojedynczego skrzydła większej od 90cm. Wszystkie pozostałe wejścia do budynku, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Wszystkie pomieszczenia użytkowe o charakterze dydaktycznym oprócz WC, Auli i Pracowni Ceramicznej, nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na ograniczoną szerokość drzwi oraz progi.
 • Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się również samodzielnie, wykonane zostały zewnętrzne podjazdy dla udostępnienia Auli, Pracowni Ceramicznej i pomieszczeń sanitarnych (WC) dla tych osób. Możliwość komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przedstawiono na schemacie.
 • Budynek nie posiada wind i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Przy budynku znajduje się parking przeznaczony dla pracowników oraz gości MDK. Parking nie posiada wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Wszyscy pracownicy obsługi MDK, są zobligowani do udzielania informacji i pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na terenie placówki, jak również i z wykorzystaniem łączy internetowych.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych dedykowanych osobom niesłyszącym.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Placówka jest w pełni dostępna dla osób z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem MDK, adres e-mail: sekretariat@mdksw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 77 000 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data dodania: 2021-02-24 20:26:09
Data edycji: 2021-03-30 10:51:41
Ilość wyświetleń: 3204

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej